Julkaistu: 24.02.2021

Suomen ensimmäinen hiilineutraali televisio 

Lue julkaistu juttu kuvan tästä tästä >

Finlux televisiot ovat tuttu näky suomalaisissa ko­deissa jo yli 50 vuoden ajalta. Brändin suomalaisuus määrittyy ympäristöystävällisten arvojen kautta. 

Moni yritys on määri­tellyt tavoitteekseen olla hiilineutraali ja pyrkii tuomaan sen esille markkinoinnissaan. Useiden yritysten hiilineutraaliustavoite on kuitenkin jossain tulevaisuudessa, jopa kymmenien vuosien päässä. 
– Jotta Finlux olisi markkinoiden ympäristöystävällisin TV brändi, katsottiin tärkeäksi tuotteen hiili­neutraalius. Finluxin tuotteet ovat­kin hiilineutraaleita jo nyt, kertoo toimitusjohtaja Tommi Järvinen. 
Finlux televisiot sekä Finlux Pro esitystekniikka sekä -LED valaisi­met ovat päästökompensoitu hiili­neutraaliksi maahantuojan toimes­ta. Finlux tuotteiden maahantuon­nista ja jakelusta Suomessa vastaa Bat.Power Oy. Valmistus tapahtuu Euroopassa, lähellä suomalaista loppuasiakasta, mikä vähentää lo­gistiikan ympäristökuormitusta. 
Tuotteiden korkea laatu sekä 2020 Finlux älytelevisioihin esitel­ty Android TV -käyttöjärjestelmä ta­kaavat TV:lle pitkän käyttöiän myös älysovellusten osalta. 
– Pitkä käyttöikä vähentää ympä­ristökuormaa ja korkean laadun ta­keena televisioille myönnetään nel­jän vuoden takuu, toteaa Järvinen. 

 

Päästöjen kompensointi 
Tuotteiden hiilijalanjäljen määrittä­minen on monimutkainen ja haas­tava prosessi. Bat.Power Oy halusi, että päästöjen selvitystyö, -lasken­ta sekä -kompensointi tehdään avoi­mesti ja puolueettomien ammatti­laisten toimesta. Päästölaskentaan kumppaniksi valikoitui CO2Esto Oy ja marraskuusta 2019 alkaen päästöt alettiin kompensoida. Vuoden 2021 alusta päästökompensaatio hoide­taan Reforest Finland Oy:n kanssa. CO2-päästöt on kompensoitu tuo­tannon, kuljetusten, varastoinnin, jakelun sekä kierrätyksen osalta. 

Uusia hiilinieluja Suomeen 
Hiilinieluja luodaan Suomeen met­sittämällä jättö- ja hukkamaata vas­tuullisesti ja läpinäkyvästi yhdessä Reforest Oy:n kanssa. Metsät istu­tetaan kuntien ja kaupunkien jou­tomaille, joissa muuten ei kasvaisi metsää. Reforest Finland Oy tekee sopimuksen kuntien ja kaupunkien kanssa. Alueille istutetut puut saa­vat kasvaa rauhassa vähintään 60 vuotta. Reforest Finland Oy:n kart­tapalvelu mahdollistaa hiilinielun seurannan sen koko elinkaaren lop­puun asti. Metsitettävän alueen hii­lensidontakyky perustuu Luonnon­varakeskuksen laskelmaan, huomi­oiden vallitsevat olosuhteet ja istu­tettavat puulajit. 

Yhdessä ympäristön hyväksi 
Bat. Power Oy:lle on myönnetty ISO 14001 ympäristösertifikaatti. Yritys pyrkii vähentämään tuotteiden, pakkausten ja logistiikan päästöjä sekä jätehuollon ympäristöhaittoja. 
– Vastuu ilmastonmuutoksesta ja maapallon tulevaisuudesta on kai­killa. Yrityksellämme on pitkät ja vahvat suhteet tuotteiden valmis­tajiin. Yhdessä pyrimme suunnit­telemaan tuotteita, joilla on mah­dollisimman pitkä käyttöikä. Näin vähennämme elektroniikka- ja pak­kausjätteen syntymistä. Kannustan yrityksiä osallistumaan, jokaiselle löytyy sopiva tapa toimia ympä­ristön hyväksi, Järvinen kiteyttää.

 

Lisätietoja:

Tommi Järvinen
Toimitusjohtaja
+358 400 638 689
tommi.jarvinen@batpower.fi